Tilskud

 

Frivillig folkeoplysende forening 

Aktivitetstilskud

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL?

Aktivitetstilskud er et tilskud, som foreninger kan søge til de grundlæggende basisomkostninger, der er i forbindelse med foreningens virksomhed. Det kan være administration, daglig drift, stævner og kontorhold.

Tilskuddet er et tilskud, der ydes med et fast beløb pr. betalende medlem.

HVEM MÅLRETTES TILSKUDDET?

Tilskuddet er målrettet børn og unge i alderen 4-24 år samt handicappede uanset alder.

Tilskuddet størrelse afhænger af medlemmets alder (der er to forskellige satser afhængig af aldersgruppen), og foreningens samlede udgifter til trænere og instruktører for medlemmer i alderen 4-24 år og handicappede uanset alder.

HVEM KAN SØGE – HERUNDER KRAV TIL ANSØGER?

Foreninger, der er godkendt til at modtage tilskud.

RAMMER OG VILKÅR

Du kan læse mere om rammer og vilkår for frivilligt folkeoplysende arbejde her:

Rammer og vilkår - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - retningslinjer for tilskud aug 2022

Revisionsinstruks

SÅDAN SØGER I

Du søger elektronisk via nedenstående link:

Søg tilskud  

Ansøgningen skal indeholde følgende information:

 • Forventet medlemstal i aldersgrupperne 4-24 år, 25 år og derover
 • Den forventede kontingentbetaling/egenbetaling
 • Forventet udgift til trænere og instruktører.

ANSØGNINGSFRIST OG SVARFRIST

Senest den 1. november skal I indsende jeres ansøgning om tilskud på baggrund af foreningens budget for det kommende år.

UDBETALING AF TILSKUD

I får udbetalt tre fjerdedele af årets forventede tilskud i rater den 1. februar og 1. august. Den endelige regulering af årets tilskud sker, efter at I har indsendt et tilskudsregnskab.

FRIST FOR AFLEVERING AF TILSKUDSREGNSKABER

Tilskudsregnskab for bevilget tilskud kan indsendes løbende – dog senest den 15. maj det efterfølgende år. Tilskudsregnskabet indsendes elektronisk via dette link: 

Slutopgørelse 2022

Husk, årsregnskab skal underskrives af hele bestyrelsen. 


HVIS I INDSENDER ANSØGNING OG TILSKUDSREGNSKAB FOR SENT

Hvis I overskrider fristerne for at indsende ansøgninger om aktivitetstilskud og tilskudsregnskaber, har det følgende konsekvenser:

 • Første gang, der indsendes for sent, fratrækker vi 10 procent i tilskuddet.
 • Anden gang, der indsendes for sent, fratrækker vi 25 procent af tilskuddet, hvis der er tale om to på hinanden følgende år.

I kan få udsættelse, hvis I skriftligt via e-mail søger om udsættelse inden fristens udløb.

OVERSIGT OVER STATUS

Oversigt over status 2021.

Oversigt

KONTAKTPERSON

Faglig koordinator for folkeoplysningen Mette Larsen Kultur, tlf. 46 11 56 35, melar@rudersdal.dk.

Lokaletilskud

HVAD KAN I FÅ TILSKUD TIL?

Efter Folkeoplysningslovens kapital 7 giver vi tilskud til foreningers driftsudgifter i forbindelse med egne og/eller lejede lokaler.

Tilskuddet ydes inden for en budgetramme, som er fastsat af kommunalbestyrelsen. Det kan være op til 75 procent af foreningens driftsudgifter. Tilskuddet reguleres dog i forhold til timetal, medlemsskare mv.

Foreningen skal årligt kunne dokumentere aktivitetstimetallet i egne og/eller lejede lokaler, da vi kun giver tilskud for hvert lokale for de timer, hvor der er aktivitet i lokalet.

Folkeoplysningsudvalget stiller yderligere krav til foreninger. Du kan se kravene i ’Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – rammer og vilkår – retningslinjer for tilskud'.

HVEM KAN SØGE?

Folkeoplysende foreninger – primært foreninger, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år. 

RAMMER OG VILKÅR

Du kan læse mere om rammer og vilkår for frivilligt folkeoplysende arbejde - herunder lokaletilskud her:

Rammer og vilkår - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - retningslinjer for tilskud aug 2022

Vejledning til lokaletilskud

Revisionsinstruks

SÅDAN SØGER I

Du søger elektronisk via nedenstående link:

Søg tilskud 

Ansøgning sendes til Kultursekretariatet i Rudersdal Kommune. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om foreningens forventede medlemstal og det forventede aktivitetstimetal i lokalerne.

UDBETALING AF TILSKUD

I får udbetalt tre fjerdedele af årets forventede tilskud i rater den 1. februar og 1. august. Den endelige regulering af årets tilskud sker, efter at I har indsendt et tilskudsregnskab.

ANSØGNINGSFRIST OG SVARFRIST

Senest den 1. november skal I ansøge om tilskud på baggrund af foreningens budget for det kommende år.

FRIST FOR AFLEVERING AF TILSKUDSREGNSKAB

Tilskudsregnskab for bevilget tilskud kan indsendes løbende – dog senest den 15. maj det efterfølgende år. Tilskudsregnskabet indsendes elektronisk via dette link:

Slutopgørelse 2022

Husk, årsregnskab skla underskrives af hele betyrelsen. 

HVIS I INDSENDER ANSØGNING OG TILSKUDSREGNSKAB FOR SENT

Hvis I overskrider fristerne for at indsende ansøgninger/regnskab om lokaletilskud og tilskudsregnskaber, har det følgende konsekvenser:

 • Første gang, ansøgninger eller tilskudsregnskab indsendes for sent, fratrækker vi 10 procent af tilskuddet.
 • Anden gang, ansøgninger eller tilskudsregnskab indsendes for sent, fratrækker vi  25 procent af tilskuddet, hvis der er tale om to på hinanden følgende år.

I kan få udsættelse, hvis I skriftligt via e-mail søger om udsættelse inden fristens udløb.

OVERSIGT OVER STATUS

Oversigt over status 2021.

Oversigt

KONTAKTPERSON

Faglig koordinator for folkeoplysningen Mette Larsen Kultur, tlf. 46 11 56 35, melar@rudersdal.dk.

TILSKUD TIL WEEKENDBRUG AF HYTTER OG ANDRE KORTERE LEJEMÅL

Ansøgningsfristen for tilskud til weekendbrug af hytter eller andre kortere lejemål for 2023 er den 15. december 2023.

Ansøgningsskemaet findes digitalt her:

Lokaletilskud til weekendbrug og andre kortvarige lejemål​

Ekstraordinær vedligeholdelse

HVAD KAN I FÅ TILSKUD TIL?

Ekstraordinær vedligeholdelse af foreningens egne eller lejede lokaler, fx renoveringsarbejder, udvidelser og ombygninger
Etablering af nye, mindre faciliteter for at give optimale forhold til medlemmernes aktiviteter.
Udarbejdelse af tilstandsrapporter for foreningens egne eller lejede lokaler.
Miljøvenlige og/eller energibesparende løsninger prioriteres.

Ansøgning til puljen skal fremsendes, inden vedligeholdelsesarbejdet/etablering iværksættes.

HVEM KAN SØGE?

Frivillige folkeoplysende foreninger

RAMMER OG VILKÅR

Du kan læse mere om rammer og vilkår for frivilligt folkeoplysende arbejde - herunder tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse her:

Rammer og vilkår - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - retningslinjer for tilskud aug 2022 

SÅDAN SØGER I

I skal bruge et ansøgningsskema, som du kan hente her nedenfor:

Søg tilskud 

Ansøgning om tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse
Ansøgning sendes til Kultursekretariatet i Rudersdal Kommune med oplysning om:

 • Budget
 • Finansieringsplan for det ansøgte tilskud
 • Beskrivelse af de ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder/etableringsarbejder
 • Foreningens seneste regnskab.

ANSØGNINGSFRIST

Senest den 15. december.

FRIST FOR AFLEVERING AF TILSKUDSREGNSKAB

Senest seks måneder efter, at arbejdets er udført, skal I sende et fremsendes tilskudsregnskab til kommunen. Regnskabet skal indeholde:

Dokumentation for afholdt udgift
Konsekvens for foreningen efter det afsluttede ekstraordinære vedligeholdelsesarbejde eller etablering af nye, mindre faciliteter.


Tilskudsregnskab ekstraordinær vedligeholdelse
 

KONTAKTPERSON

Faglig koordinator for folkeoplysningen Mette Larsen Kultur, tlf. 46 11 56 35, melar@rudersdal.dk.

Uddannelsestilskud

HVAD KAN I FÅ TILSKUD TIL?

Vi giver tilskud til kurser i ind- og udland med relation til det frivillige arbejde i foreningen eller til interne foreningskurser afholdt i samarbejde med foreningernes landsorganisationer (DUF, DIF, DGI m.fl.).

HVEM MÅLRETTES TILSKUDDET?

Foreninger kan via Uddannelsestilskud søge støtte til frivillige ledere, trænere og/eller instruktører, som ikke har dette som hovederhverv.

HVEM KAN SØGE – HERUNDER KRAV TIL ANSØGER?

Frivillige folkeoplysende foreninger.

RAMMER OG VILKÅR

Du kan læse mere om rammer og vilkår for frivilligt folkeoplysende arbejde - herunder uddannelsestilskud her:

Rammer og vilkår -  Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - retningslinjer for tilskud aug 2022


SÅDAN SØGER I

Der ansøges digitalt via dette link:

Søg tilskud  

Den digitale ansøgning skal indeholde dokumentation for de afholdte udgifter. Dokumentationen vedhæftes som filer til ansøgningen.

ANSØGNINGSFRIST OG SVARFRIST

I kan søge om uddannelsestilskud løbende, dog senest den 15. december i tilskudsåret.

Ansøgninger, der modtages senest den 15. august, vil blive behandlet og afregnet med den tilskudsprocent, der er budgetteret for året.

For ansøgninger, der modtages mellem den 16. august og 15. december, vil tilskuddet først blive udbetalt i januar måned det efterfølgende år. Beregninger af tilskud til de sidst modtagne ansøgninger vil ske med en tilskudsprocent, der sikrer, at tilskudsrammen ikke overskrides, og det kan påvirke størrelse af tilskud og om du modtager tilskud.

KONTAKTPERSON

Faglig koordinator for folkeoplysningen Mette Larsen Kultur, tlf. 46 11 56 35, melar@rudersdal.dk.

Større ekstraordinære anskaffelser

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL?

Der kan gives tilskud til større, ekstraordinære anskaffelser til frivillige folkeoplysende foreninger.

Tilskud gives inden for budgettets ramme:

 • Der skal være tale om større, ekstraordinære anskaffelser.
 • Anskaffelsen skal være nødvendig for gennemførelsen af foreningens formålsbestemte aktivitet.
 • Der skal være tale om udgiftstunge/-krævende anskaffelser. Foreningens samlede indtægter og likviditet vil indgå i vurderingen.
 • Der kan maksimalt bevilges tilskud svarende til 50 % af foreningens kontingentindtægter for medlemmer under 25 år.

Ved behandling af ansøgninger om tilskud til større, ekstraordinære anskaffelser vil foreningens medlemssammensætning indgå i vurderingen.
Ansøgninger kan imødekommes, så længe der resterer midler.
En forening kan maksimalt modtage et tilskud på 50.000 kr. inden for samme kalenderår.

HVEM KAN SØGE?

Frivillige folkeoplysende foreninger

ANSØGNINGSFRIST OG AFLEVERING AF TILSKUDSREGNSKAB

Der kan ansøges løbende dog senest den 1. november til Folkeoplysningsudvalget

Som bilag til ansøgningen skal vedlægges:

 • Oplysning om udgiften til større, ekstraordinære anskaffelser
 • Beskrivelse af formål samt målsætning for anskaffelsen
 • Foreningens seneste regnskab

Folkeoplysningsudvalget vil på sit førstkommende møde behandle ansøgningen.

Aflæggelse af regnskab skal ske via nedenstående link:

Aflæggelse af regnskab 

Ansøg via dette link:

Søg tilskud

RAMMER OG VILKÅR

Rammer og vilkår -  Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - retningslinjer for tilskud aug 2022

KONTAKTPERSON

Faglig koordinator for folkeoplysningen Mette Larsen Kultur, tlf. 46 11 56 35, melar@rudersdal.dk. 

 

Voksenundervisning

Voksenundervisning

Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL?

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter:

 • Almen undervisning og studiekredse
 • Foredrag
 • Fleksible tilrettelæggelsesformer
 • Instrumentalundervisning
 • Handicapundervisning i relation til et konkret emne

Der skal være knyttet deltagerbetaling til undervisningen. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter endvidere debatskabende aktiviteter.

HVEM KAN SØGE – HERUNDER KRAV TIL ANSØGER?

Aftenskoler, der er godkendt til at modtage tilskud.

RAMMER OG VILKÅR

Du kan læse mere om rammer og vilkår for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning her:

Folkeoplysende voksenundervisning rammer og vilkår retningslinjer tilskud

Revisionsinstruks

SÅDAN SØGER I

Du søger elektronisk via nedenstående link:

Ansøgningsfristen er udløbet. Der kan søges igen primo november 2023. 

ANSØGNINGSFRIST OG SVARFRIST

Senest den 1. november skal I indsende jeres ansøgning om tilskud.

FRIST FOR AFLEVERING AF TILSKUDSREGNSKABER

Tilskudsregnskab for bevilget tilskud kan indsendes løbende – dog senest den 31. marts det efterfølgende år. Anvend link og nedenstående skemaer:

Tilskudsregnskab for voksenundervisning 2022

HVIS I INDSENDER ANSØGNING OG TILSKUDSREGNSKAB FOR SENT

Hvis I overskrider fristerne for at indsende ansøgninger og tilskudsregnskaber, har det følgende konsekvenser:

 • Første gang, der indsendes for sent, fratrækker vi 25 procent i tilskuddet.
 • Anden gang, der indsendes for sent, fratrækker vi 50 procent af tilskuddet, hvis der er tale om to på hinanden følgende år.

I kan få udsættelse, hvis I skriftligt via e-mail søger om udsættelse inden fristens udløb.

OVERSIGT OVER TILSKUD TIL UNDERVISNING

Oversigt over tilskud til undervisning 2023
Oversigt over tilskud til undervisning 2022

KONTAKTPERSON

Mette Larsen, faglig koordinator for folkeoplysning, Kultur, tlf. 46 11 56 35, melar@rudersdal.dk eller kultur@rudersdal.dk.

Handicapundervisning/handicaperklæring mv.

Kommunen yder tilskud til, at aftenskoler og oplysningsforbund (herefter benævnt aftenskoler) kan tilbyde voksenundervisning. Det kommunale tilskud til aftenskolerne varierer, alt efter om der er tale om almindelig undervisning eller såkaldt handicapundervisning, hvor deltagerne er handicappede i relation til det konkrete fag eller emne.

Handicapundervisning er almindelig voksenundervisning, hvor der kræves en særlig tilrettelæggelse og pædagogisk indsats, som er nødvendig for, at deltageren kan opnå fuldt udbytte af undervisningen.

Aftenskolen kan oprette handicaphold, hvor alle deltagere er handicappede i relation til det konkrete emne. Der kan i Rudersdal Kommune maksimalt være 8 deltagere på et handicaphold.

Aftenskolen kan også oprette blandede hold med både deltagere, der er handicappede i relation til det konkrete emne, og deltagere der ikke er. På sådanne hold kan der maksimalt være 10 deltagere, og af disse kan højst 3 være handicappede i relation til det konkrete emne.

Du kan læse mere om regler for tilskud til aftenskoler i forbindelse med handicapundervisning her:

Regler for tilskud til oplysningsforbund i forbindelse med handicapundervisning

HANDICAPERKLÆRING

Aftenskolerne skal indhente underskrifter fra alle deltagere på handicaphold samt for handicappede deltagere på blandede hold. Deltagerne skal skrive under på, at de er handicappede i relation til det konkrete emne. Handicaperklæringen skal opbevares af aftenskolen i 5 år, og erklæringen skal udleveres til kommunen på forlangende.

Anvend dette skema til brug for handicaperklæring:

Handicaperklæring

Aftenskolen kan vælge at anvende deres egen handicaperklæring, men den skal indeholde de samme informationer som Rudersdal Kommunes handicaperklæring.

VEJLEDNING TIL DELTAGERE OM HANDICAPUNDERVISNING

Hvis du er deltager i aftenskolers handicapundervisning, kan du læse mere i denne vejledning:

Vejledning til deltagere om handicapundervisning

Projekter

Tilskudsordning for start- og udvikling

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL?

Initiativer, der understøtter:

 • Udviklingsarbejde
 • Enkeltstående projekter
 • Amatørkulturelle aktiviteter
 • Folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud
 • Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål
 • Nye aktiviteter på tværs af foreninger
 • Selvorganiserede gruppers aktiviteter.

HVEM ER MÅLGRUPPEN FOR TILSKUDDET?

Børn, unge og voksne, så de kan tage del i de frie folkeoplysende initiativer i Rudersdal Kommune.

HVEM KAN SØGE?

Foreninger, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven § 3-5 – dog kan vi se bort fra foreningskravet.
Selvorganiserede grupper – her ser vi bort fra foreningskravet.

 • Venskabsbysamarbejde
 • Internationale samarbejder.

RAMMER OG VILKÅR

Du kan læse om rammer og vilkår for Start- og udviklingspuljen her:

Rammer og vilkår for start- og udviklingspuljen herunder her og nu-puljen

SÅDAN SØGER DU

Du skal bruge et ansøgningsskema, som du kan hente her:

Søg tilskud

Ansøgningen skal behandles i Folkeoplysningsudvalget, inden projektet sættes i gang. Udvalget behandler ansøgninger løbende.

FRIST FOR AFLEVERING AF TILSKUDSREGNSKAB OG EVALUERING

Senest tre måneder efter, at initiativet er gennemført, skal du indsende en kort evaluering og et regnskab. Du kan finde et skema til dette formål her:

Regnskab

ANSØGNINGSFRIST OG SVARTIDSPUNKT

Der er ikke nogen bestemt ansøgningsfrist; men ansøgningen skal indsendes mindst tre uger inden næste møde i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget kan udsætte behandling af ansøgningen, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Du kan forvente svar senest 14 dage efter, at ansøgningen er blevet behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde.

KONTAKTPERSON

Foreningskonsulent Bo Eriksen, Kultur, tlf. 72 68 56 17, boe@rudersdal.dk eller kultur@rudersdal.dk.

Tilskudsordning for Her og nu  

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL?

 • Etablering af mindre aktiviteter i foreningen
 • Nye initiativer, der medvirker til samvær mellem medlemmer og eller ledere/trænere
 • Enkelte konkrete initiativer inden for foreningens egen virksomhed
 • Samarbejdsprojekter på tværs.

HVEM ER MÅLGRUPPEN FOR TILSKUDDET?

Børn, unge og voksne, så de kan deltage i de frie folkeoplysende initiativer i Rudersdal Kommune.

HVEM KAN SØGE?

 • Foreninger, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven § 3-5 – dog kan vi se bort fra foreningskravet.
 • Selvorganiserede grupper – her ser vi bort fra foreningskravet.
 • Venskabsbysamarbejde
 • Internationale samarbejder.

RAMMER OG VILKÅR

Du kan læse om rammer og vilkår for Start- og udviklingspuljen her:

Rammer og vilkår for start- og udviklingspuljen herunder her og nu-puljen

SÅDAN SØGER DU

Du skal bruge et ansøgningsskema, som du kan hente her:

Søg tilskud

ANSØGNINGSFRIST OG SVARTIDSPUNKT

Du kan søge om tilskud når som helst fra den 1. februar til den 31. december.

Du får svar inden for fem arbejdsdage efter modtagelsen.

TILSKUDDETS STØRRELSE

Du kan højst søge om 10.000 kr. Tilskuddet er ikke betinget af egenbetaling/egenfinansiering.

FRIST FOR AFLEVERING AF TILSKUDSREGNSKAB OG EVALUERING

Senest fire uger efter, at initiativet er afholdt, skal du indsende en kort evaluering og et regnskab.

Regnskab

 

KONTAKTPERSON

Foreningskonsulent Bo Eriksen, 72 68 56 17, boe@rudersdal.dk eller kultur@rudersdal.dk.

Partnerskabspuljen

Folkeoplysningsudvalget kan bevilge tilskud til indgåelse af partnerskaber på tværs af politikområ-derne i Rudersdal Kommune. Eksempelvis kan nævnes:

 • Kultur, fritid og idræt
 • Undervisning
 • Børn
 • Veje og grønne områder m.v.

Der kan bevilges tilskud inden for opgaverne:

 • Sundhed
 • Integration
 • Rehabilitering
 • Undervisning / Læring
 • Forebyggelse
 • Aktiviteter i naturen

HVEM KAN SØGE?

De projekter, som kan få tilskud fra puljen, skal tage afsæt i et partnerskab med et konkret politik-område i Rudersdal Kommune og ligge inden for Folkeoplysningslovens § 8a, nr. 3, og § 19, stk.3.
Foreninger, der er godkendt i henhold til §§ 3-5 i Folkeoplysningsloven, kan søge tilskud til disse projekter. Andre foreninger end de folkeoplysende foreninger samt enkeltpersoner kan søge tilskud til disse initiativer.

HVORDAN SØGER DU?

Du ansøger digitalt via dette skema - Der skal ansøges inden projektet sætes i gang.

Søg tilskud

ØKONOMI

Størrelsen af tilskuddet fastsættes af Folkeoplysningsudvalget.

EVALUERING OG REGNSKAB

Senest 3 måneder efter projektets gennemførelse skal der indsendes en evaluering og et regnskab for initiativet.

Regnskab

SPØRGSMÅL

 Kontakt foreningskonsulent Bo Eriksen på tlf.: 72 68 56 17 eller mail boe@rudersdal.dk. 

 

Ungekulturpuljen

Ungekulturpuljen er til for, at unge med en god idé kan få mulighed for at føre den ud i livet.

Ungekulturpuljen

Ansøg om inklusionsassistent i foreningen

BAGGRUND

Flere og flere foreninger har børn på deres hold, der har brug for ekstra opmærksomhed både af pædagogisk art, men også i særdeleshed i form af fysisk nærhed. 
Det kan være når en fælles besked skal gives personligt til barnet i øjenhøjde og med en hånd på skulderen, eller når der er behov for at afmontere en konflikt eller for at få barnet motiveret til at deltage.
 
Der er aldeles en positiv udvikling, at børn med særlige behov (fx. autisme-spektrumforstyrrelser og ADHD) inkluderes i foreningslivet og får en aktiv fritid sammen med andre børn, og for at hjælpe med at imødekomme de særlige behov, kan foreninger understøttes med en inklusionsassistent.

 
KRITERIER FOR MODTAGELSE AF STØTTE

Der skal være et kendt behov for en inklusionsassistent målrettet medlemmer mellem 3 og 13 år. Støttebehovet vurderes i samarbejde med Børneområdet.
 
Følgende kriterier tages i betragtning ved ansøgning:
Støtte, der enten gives i forvejen, eller som kan gives gennem Serviceloven, vil indgå i den samlede vurdering af behovet for støtte til en inklusionsassistent. 
Der skal være samtykke fra de pågældende børns forældre.
 

STØTTENS OMFANG

Støtten kan gives for én sæson ad gangen med udbetaling hver halve sæson hvis klubben ønsker det. 
 
Udgangspunktet for støtten er én times instruktion én gang om ugen til 125 kr./time i én sæson op til 40 uger. Der kan således ansøges op til 5.000 kr. pr. sæson.
 
Hvis medlemmet stopper til aktiviteten, opsiges støtten med 2 måneders opsigelse.

HVEM KAN ANSØGE?

Frivillige folkeoplysende foreninger.


SÅDAN SØGES DER

Man søger online via nedenstående link:
Ansøgningsskema


ANSØGNINGSFRIST

Der er løbende ansøgning.

KONTAKTPERSON

Ved spørgsmål kontakt idræts- og motionskonsulent Sven-Erik Lauridsen, sel@rudersdal.dk, tlf.: 72 68 56 22.

Liv og kultur i byrum, lokalområder og på handelsstrøg

Vil du tiltrække handlende til din bymidte med en kulturel aktivitet – eller vil du skabe liv med kultur i parken tæt på, hvor du bor? Som forening, borger eller erhvervsdrivende kan du søge om tilskud til kulturaktiviteter, der giver oplevelser for alle og trækker publikum i din retning.

Læs mere om, hvordan du søger tilskud: 

Liv og kultur i byrum, lokalområder og på handelsstrøg

Rudersdal Verdensmålspulje til bæredygtige projekter

Brænder du for den grønne omstilling og for bæredygtige fællesskaber? Mangler du og din lokale forening finansiering til at gennemføre en idé eller projekt, der fremmer bæredygtigheden i Rudersdal? Så søg Rudersdals Verdensmålspulje.

Rudersdal Verdensmålspulje til bæredygtige projekter 

 

Elite

Elitestøtte

Rudersdal Elitestøtteordning har siden 2007 tilbudt støtte til Rudersdal elitemiljøer. Det sker gennem en årlig samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal. Samarbejdsaftalen tager afsæt i en nedsat styregruppe (se nærmere nedenfor), som hvert år drøfter nye indsatsområder i Rudersdal Elitestøtteordning.

Hvis du skal søge om Elitestøtte skal du log in her på portalen, klik på mine tilskud, ansøgning, klik på Elitestøtte og søg.

Du kan også klikke på link 'Søg tilskud' og log in:

Søg tilskud 

Læs mere Elitestøtte:
Elitestøtte 

Kulturelle tilskud

Kulturelle tilskud - drift og enkelt aktivitet

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL?

 • Driftstilskud.
 • Tilskud til enkeltstående aktiviteter, herunder underskudsgaranti.
 • Nye, mindre projekter. (Dette tilskud kan søges løbende).

HVEM KAN SØGE?

Foreninger, der er godkendt i Rudersdal Kommune efter Folkeoplysningsloven § 3-5, men ikke modtager tilskud efter den, kan søge om driftstilskud.
Foreninger, selvejende institutioner og frivillige netværk, der er hjemmehørende i Rudersdal, kan søge om tilskud til enkeltstående aktiviteter.
Alle med ideer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge tilskud til nye, mindre projekter.

RAMMER OG VILKÅR

Du kan læse om rammer og vilkår for kulturelle tilskud her:

Rammer og vilkår - Kulturelle tilskud 

ANSØGNINGSFRIST OG SVARTIDSPUNKT

Driftstilskud og tilskud til enkeltaktiviteter søger du én gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. november.

Søg tilskud - drift

Søg tilskud - enkelt aktivitet

Ansøgningerne behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december.

Du får svar på ansøgningen i december eller januar.

TILSKUD TIL NYE MINDRE PROJEKTER

Tilskud til nye mindre projekter kan du søge løbende

Læs mere her:

Søg tilskud til kulturaktiviteter

SÅDAN SØGER DU

Driftstilskud og tilskud til enkeltaktiviteter med årlig ansøgningsfrist kan kun søges digitalt her:

Link til ansøgningsskema
 

Tilskud til nye, mindre projekter med løbende ansøgningsfrist kan søges ved at sende en mail med en kort projektbeskrivelse med budget til kultur@rudersdal.dk.

Har du brug for yderligere oplysninger om puljen ”Kulturelle tilskud” kan du kontakte kulturkonsulent Merete Porsborg Arnoldipå mail mear@rudersdal.dk.

TIDLIGERE INDSENDTE ANSØGNINGER

Har du brug  for at se tidligere indsendte ansøgninger eller ændre i foreningens stamoplysninger, kan du gøre det via dette link:

Digitale ansøgninger​

BEVILGEDE TILSKUD

Bevilgede tilskud 2023

Bevilgede tilskud 2022

KONTAKTPERSON

Kulturkonsulent Merete Porsborg Arnoldi, Kultur, tlf. 72 68 56 28, mear@rudersdal.dk eller kultur@rudersdal.dk.

 

Frivillige sociale

Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter §18 i serviceloven

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL?

Vi giver primært støtte til aktivitetsfremmende udgifter, fx:

 • Etablering af forening
 • Rådgivninger
 • Besøgsvennetjenester
 • Støtte og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Aflastningstjenester for pårørende
 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper og interessegrupper
 • Sociale cafeer, væresteder og andre samværsaktiviteter
 • Sociale aktiviteter som fx udsatte unge og etniske minoriteter og boligområder.

Vi giver i mindre grad støtte til drift.

Tematiseringen for 2023 er ”5 veje til et godt liv”, hvor følgende områder prioriteres:

 • Styrk dit netværk
 • Lær noget nyt
 • Lev dit liv aktivt
 • Vær til stede i nuet
 • Giv af dig selv

Læs mere om de ”5 veje til et godt liv:

5 veje til et godt liv

Kombineret med initiativer der understøtter egen mestring, forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samt initiativer, der understøtter forebyggelse af ensomhed og understøtter sociale fællesskaber.

Aktiviteter som:

 • Bevarer, styrker og skaber meningsfulde relationer med andre borgere for herigennem at forebygge ensomhed
 • Skaber et rum for nye sociale fællesskaber, som fx fællesspisnings, foredrag, inspirationsmøder, musikarrangementer
 • Fremmer trivsel og livskvalitet gennem sundhedsfremmende tiltag som fx udflugter og fysiske aktiviteter

Derudover opfordres foreningerne igen til at lade sig inspirere af FN’s 17 Verdensmål, særligt mål 3 sundhed og trivsel.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Verdensmålene

Aktiviteter, der fremmer samarbejde i det lokale, frivillige, sociale arbejde.

Aktiviteter, der har et konkret frivilligt sigte. Dvs. at de ikke er lønnede, at de er til gavn for andre end  én selv og ens familie, og at de er af formel karakter (i forening eller anden organisatorisk ramme).

HVEM KAN SØGE?

 • Lokale foreninger
 • Interessegrupper, som udfører arbejde inden for det sociale og sundhedsmæssige område
 • Organisationer, som udfører arbejde inden for det sociale og sundhedsmæssige område.
 • Mindre regionalt eller nationalt dækkende foreninger for særligt udsatte med lokale medlemmer.

RAMMER OG VILKÅR

Du kan læse om rammer og vilkår for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18:

§18 tilskud til frivilligt socialt arbejde rammer og vilkår

SÅDAN SØGER DU

Frivilligcentret Rudersdal holder i oktober møde for foreninger. Her kan du høre om forudsætningerne for at kunne søge tilskud. Hør nærmere hos frivilligcenteret om hvornår:

Frivilligcenter Rudersdal

Fristen for ansøgning til § 18 frivilligt socialt arbejde for 2023 er den 1. november 2022.

Link til ansøgningskema  

ANSØGNINGSFRIST OG SVARFRIST

Vi har ansøgningsfrist den 1. november for ansøgninger, der vedrører det følgende år. Foreninger og andre, som tidligere har ansøgt, vil automatisk få besked, når det er muligt at søge. Ansøgningsfristen vil også blive annonceret, så alle har mulighed for at søge.

Du kan forvente svar inden udgangen af året. Evt. tilskud vil blive udbetalt i løbet af januar i det nye år.

FRIST FOR AFLEVERING AF REGNSKAB OG EVALUERING

Foreningen skal senest den 1. maj indsende en kort redegørelse og regnskab for sidste års modtagne tilskud.

Regnskab og redegørelse skal indsendes via nedenstående link:

Regnskab 

OVERSIGT OVER BEVILLIGEDE TILSKUD

I oversigten kan du se hvem, der fik tilskud i 2021 og hvor meget. 

Bevilligede tilskud 2023 

Bevilligede tilskud i 2021
 

KONTAKTPERSON

Sandra Vascanti Melander, Kultur, tlf. 46 11 56 21, sava@rudersdal.dk eller kultur@rudersdal.dk.

Aktiverende og forebyggende tilskud efter §79 i serviceloven

HVAD KAN DU FÅ TILSKUD TIL?

Vi yder primært tilskud til generelle tilbud til borgere, der modtager pension og efterløn. Tilbuddene skal have et aktiverende og forebyggende formål. Vi yder i mindre grad tilskud til drift.
Følgende kriterier indgår i prioritering af ansøgningerne:

 • Aktiviteter, hvor det forebyggende og aktiverende element er det primære formål
 • Arbejdet/aktiviteten skal finde sted i Rudersdal Kommune
 • Geografisk spredning i kommunen
 •  Aktiviteterne skal være åbne for alle indenfor målgruppen

Konkrete driftsudgifter som forudsættes dækket, for at foreningsaktiviteterne kan gennemføres, vil kunne imødekommes, dog skal de stå i forhold til egenbetalingen/deltagerbetaling, som skal oplyses på ansøgningen.

Der kan ikke ydes tilskud, hvis der efter anden lovgivning ydes tilskud. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes.

PULJENS STØRRELSE

Puljens størrelse i år 2022 er kr. 127.796,00.

RAMMER OG VILKÅR

Du kan læse om rammer og vilkår for tilskud til aktiverende og forebyggende tilbud efter § 79:

Retningslinjer §79 - 2022

HVEM KAN SØGE?

 •  Lokale foreninger
 • Klubber
 • Frivillige
 • Organisationer og grupper af borgere eller enkelte borgere, der iværksætter generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

SÅDAN SØGER DU

I løbet af efteråret bliver der afholdt et offentligt informationsmøde, hvor der vil blive orienteret om, hvilket tema Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget for det kommende år. Mødet vil blive afholdt med repræsentanter for Social og Sundhed, Kulturområdet og Selvhjælp og Frivilligcenter Rudersdal.

Du søger elektronisk via digitalt ansøgningsmodul her:

Søg tilskud

ANSØGNINGSFRIST OG SVARFRIST

Ansøgningsfristen er 1. november. Foreninger og andre, som tidligere har ansøgt, vil automatisk få besked, når det er muligt at søge.
Ansøgere vil medio december modtage meddelelse om eventuelt tilskud og størrelse.

FRIST FOR AFLEVERING AF REGNSKAB OG EVALUERING

Modtagere af tilskud skal senest 1. maj 2023 fremsende en kort skriftlig redegørelse og regnskab for § 79-tilskud.

KONTAKTPERSON

Lotte Hansen, Social og Sundhed, tlf.: 72 68 50 14.

Du kan også skrive til Lotte Hansen igennem digitalpost: 

Social og Sundhed​ (hvis du er borger)

Social og Sundhed​ (hvis du er en virksomhed)