Høring om rammer og vilkår for aktivitetstilskud

Folkeoplysningsudvalget har besluttet at evaluere og eventuelt justere retningslinjerne for aktivitetstilskud

I forlængelse heraf besluttede udvalget at nedsætte arbejdsgrupper til at kvalificere og fremsætte forslag. Disse arbejdsgrupper blev sammensat af medlemmer blandt Folkeoplysningsudvalget og med repræsentation fra de forskellige tilskudsområder.

Arbejdsgruppen

For det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er gruppen sammensat af Klaus Lorenzen fra idrætten og Anders Stendevad fra spejderne. Herudover deltog Bo Eriksen og Janne Estrup Udsen som Kultursekretariatets repræsentanter i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har gennemgået de forskellige retningslinjer og udarbejdet forslag til eventuelle justeringer. Forslagene blev fremlagt og drøftet med foreningerne på et tværgående dialogmøde den 09.04.2019, hvorefter Kulturområdet administrativt har bearbejdet forslagene, herunder foreningernes kommentarer. Forslagene er blevet forelagt i arbejdsgruppen, inden de blev sendt i høring i perioden 04.-24.06.2019.

Folkeoplysningsudvalget fik på mødet den 27.08.2019 forelagt forslag til justeringer af ”Rammer og vilkår – retningslinjer for tilskud” for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Folkeoplysningsudvalget anmodede forvaltningen om at indkalde de foreninger, der ville få økonomiske udfordringer ved en ensretning af aktivitetstilskuddet til et orienteringsmøde. Orienteringsmødet blev afholdt den 11.09.2019 med deltagelse af arbejdsgruppen bag forslag til justering af ”Rammer og vilkår – retningslinjer for tilskud” vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt 5 af de berørte foreninger.

Arbejdsgruppen fremsendte herefter forslag til Folkeoplysningsudvalget den 24.09.2019 og med baggrund i drøftelserne på mødet blev det besluttet at udsætte beslutningen om aktivitetstilskud, idet udvalget udbad sig yderligere undersøgelser og analyser.

Ønsket var begrundet i, at flere foreninger tilkendegav særlige ønsker til forbedring af ordningen. Disse input og kommentarer har arbejdsgruppen arbejdet videre med herunder også Folkeoplysningsudvalgets tilkendegivelser for den ønskede kvalificering.

De tog bl.a. udgangspunkt i, at der tilstræbes én sats for alle foreninger og fremover skal tilskudsordningen være lettere at administrere for foreningerne, herunder at en eller flere af de særlige puljer nedlægges og indgår i budgettet for aktivitetstilskud.

Udvalget ønsker fortsat ikke, at aktivitetstilskuddet udmøntes i en differentiering af satsen - alene betinget af foreningernes udgifter til aflønning af trænere og instruktører for medlemmer i aldersgruppen 4-24 år.

Fornyet behandling af arbejdsgruppens forslag

Arbejdsgruppen har herefter med sekretariatsbistand fra Kultur fremsat nyt forslag for Folkeoplysningsudvalget til behandling i udvalgets møde den 9. juni 2020.

Folkeoplysningsudvalget har med baggrund heri drøftet mange forskellige modeller og vedtog at anbefale en ny model og som alternativ hertil at give mulighed for, at den eksisterende tilskudsordning bevares.

Folkeoplysningsudvalget har med den nye model besluttet, at puljen til inventar og materiel nedlægges. Dette sker ud fra en vurdering af, at denne tilskudsform understøtter foreningerne meget forskelligt. Endvidere at foreningerne ved et højere aktivitetstilskud vil have mulighed for at planlægge og henlægge til fremtidige investeringer i inventar og materiel.

Endvidere har Folkeoplysningsudvalget besluttet at bevare den ordning, der særligt er dedikeret til uddannelse.

Forslag til ændring

Folkeoplysningsudvalgets forslag til ny aktivitetstilskudsordning betyder, at der ydes tilskud med samme sats for alle aktive, betalende medlemmer under 25 år på 500 kr./år (satsen fastsættes hvert år i november/december). Forslaget indebærer, at puljen vedrørende tilskud til inventar og materiel bortfalder fra 2021.

Alternativet til forslag er, at man fastholder de nuværende regler, hvor satserne for aktivitetstilskud differentieres ud fra størrelsen af foreningernes udgifter til aflønning af trænere og instruktører til børn og unge under 25 år. Satserne er henholdsvis 430 kr./år og 530 kr./år pr. aktivt, betalende medlem under 25 år. Grænsen for, hvilken sats der anvendes, går ved samlede udgifter til aflønning af trænere og instruktører til børn og unge under 25 år på 700.000 kr./år. Ordningen bevarer tilskudsmuligheden til inventar og materiel.

Konsekvensberegninger for begge tilskudsmuligheder fremgår af det medsendte bilag, hvor beregningerne er foretaget med afsæt i de fremsendte ansøgninger om aktivitetstilskud for 2020.

Høringsfrist

Høringsfristen til ovenstående rammer og vilkår/retningslinjer for aktivitetstilskud er tirsdag den 21. juli 2020.

Spørgsmål

Spørgsmål til faktuelle forhold, beregninger m.v. kan rettes til foreningskonsulent Bo Eriksen på boe@rudersdal.dk eller 7268 5617 eller faglig medarbejder Janne Estrup Udsen på jaes@rudersdal.dk 4611 5621.

 

Forslag til ensrettet sats for aktivitetstilskud ved inddragelse af midler fra puljen vedr. tilskud til inventar og materiel